Algemene

Voorwaarden Offertes & Facturen

ALGEMENE VOORWAARDEN ROGIERS TECHNICS BV

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen ROGIERS TECHNICS BV, met zetel te 8820 Torhout, Keibergstraat 121 , met ondernemingsnummer 0680.711.554, hierna genoemd “de Opdrachtnemer ” en de bouwheer, hierna genoemd “de Opdrachtgever”, samen genoemd “ De Partijen”.

Artikel 1 UITVOERING OPDRACHT

1. De Opdrachtnemer vervult de opdracht uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. De verbintenis die de Opdrachtnemer levert, is een inspanningsverbintenis, die hij tot zijn best vermogen zal uitvoeren, doch in geen geval een resultaatsverbintenis. De Opdrachtgever verbindt er zich toe om gedurende de gehele duur van de opdracht onmiddellijk alle relevante en noodzakelijke gegevens en inlichtingen, zelfs ongevraagd, aan de Opdrachtnemer te verstrekken voor de uitvoering van diens opdracht. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem verstrekte gegevens en informatie.

2. Indien de Opdrachtgever het gebruik van ongeschikte materialen heeft voorgesteld, dan kan de Opdrachtnemer weigeren zijn medewerking te verlenen. De opdrachtnemer beoordeelt dit als een normaal handelend, zorgvuldige professionele dienstverlener.

3. Indien voor het werk van de Opdrachtnemer termijnen zijn overeengekomen, zal de Opdrachtnemer zich zo veel als mogelijk inspannen om de opdracht binnen die termijnen uit te voeren, zonder enige garantie en met inachtneming van artikel 7.

4. De geleverde goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer tot volledige betaling van de prijs. Wanneer de goederen/materialen aan de Opdrachtgever worden geleverd, is het risico voor toevallig verlies, tenietgaan en beschadiging van de goederen/materialen en de werken voor de Opdrachtgever.

Artikel 2 OFFERTES

1. De offertes van Opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend en zijn slechts 1 maand geldig. Offertes zijn slechts bindend, zodra zij hetzij door de Opdrachtgever schriftelijk aanvaard werden, wat door alle middelen van recht kan worden bewezen, hetzij door Opdrachtnemer worden aanvaard en/of geheel of gedeeltelijk werden uitgevoerd.

2. Alle overeenkomsten worden geacht afgesloten en besproken te zijn op het adres van de zetel van Opdrachtnemer.

3. Zodra een offerte/bestelling wordt aanvaard kan de bestelling door de Opdrachtgever niet meer gewijzigd worden zonder de schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer instemt met een door de Opdrachtgever gevraagde wijziging, bepaalt Opdrachtnemer de voorwaarden waaronder de wijziging wordt toegestaan, onder andere doch niet limitatief: wijziging van de prijs in meer of in min, wijziging van uitvoeringstermijn, enz.

4. De werken omschreven in de offertes dienen in 1 keer uitvoerbaar te zijn, indien dat niet het geval is, kunnen extra kosten voor de opstart worden aangerekend.

5. Het uitvoeren van de werken zal steeds gebeuren ofwel voor de schilderwerken ofwel voor de laatste laag verf.

Artikel 3 PRIJS

1. Partijen leggen in de overeenkomst vast hoe de prijs is bepaald:

a) op basis van de door de Opdrachtnemer bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief;

b) door een vast bedrag;

c) naar een andere, tussen partijen overeengekomen maatstaf

2. Bijkomende kosten zitten niet vervat in de afgesproken prijs en worden steeds als meerprijs aangerekend, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

a) Het opwekken van elektriciteit

b) Het gebruik/huur van de nodige machines voor de uitvoering de opdracht, zoals o.m. hoogtewerkers, verhuisliften, kranen, mobiele ketels, ontharder…

c) Reiskosten, bestaande uit een vergoeding per afgelegde km, te berekenen vanaf Keibergstraat 121, 8820 Torhout.

3. De in de overeenkomst voorziene prijzen kunnen altijd worden herzien door Opdrachtnemer wanneer dergelijke herziening het gevolg is van een algemene wijziging in de productiekosten (grondstoffen, lonen, energie,…) sinds de aanvaarding van de offerte. Een prijsherziening kan echter maximaal 80% van de oorspronkelijke prijzen bedragen. De contractprijzen zijn de prijzen die worden aangegeven op de offerte die schriftelijk bevestigd en aanvaard werd, meer de kostprijs van kisten, verpakking en toebehoren, zelfs indien dit niet vermeld werd in de offerte.

4. Alle heffingen, taksen, invoer- of accijnsrechten vastgesteld of verhoogd door de nationale of supranationale overheden, of andere overheidsmaatregelen die de grondstof, goederen, materialen, lonen en uitvoeringskosten treffen, na het sluiten van de overeenkomst, zullen een overeenkomstige verhoging van de overeengekomen prijs tot gevolg hebben. Indien na bestelling het btw-tarief gewijzigd wordt, zullen de prijzen vermeld in de overeenkomst aan het nieuwe btw-tarief worden aangepast. Indien er tijdens de plaatsing geen toegankelijk sanitair is, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten van mobiele sanitaire voorzieningen aan te rekenen. Kosten van parkeertickets of innames openbaar domein zijn nooit begrepen in de offerteprijs.

5. Het verschuldigde btw percentage ( 0%-6%-21%) is bepaald in functie van de beschikbare gegevens, maar indien deze bij controle niet correct blijken te zijn, is de opdrachtgever het verschil alsnog verschuldigd, zelfs na jaren.

6. Op producten/materialen van het merk Hansgrohe kan geen korting worden toegekend.

Artikel 4 BETALING

1. Betaling van de prijs en eventuele kosten dient plaats te vinden binnen 15 dagen na verzending van de factuur.

2. Bij niet betalen van de factuur binnen de 15 dagen na verzending wordt aan een professionele Opdrachtgever automatisch en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de interestvoet op basis van de wet van 2/8/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Indien na ingebrekestelling geen betaling volgt zal zonder dat een nieuwe ingebrekestelling noodzakelijk is het factuurbedrag automatisch wegens wanbetaling verhoogd worden. Ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten zal een forfaitaire vergoeding van 8% met een minimum van 75 euro per factuur verschuldigd zijn.

3. Bij niet betalen van de factuur binnen de 15 dagen na verzending wordt aan een Opdrachtgever-consument een eerste gratis herinnering verstuurd. Indien de Opdrachtgever-consument opnieuw niet betaalt binnen de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering, worden verwijlintresten aangerekend gelijk aan de wettelijke interestvoet. Daarnaast zal ook een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn als volgt:

- 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

- 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

- 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger is dan 500 euro.

De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7,50€ verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.

4. Bij wanbetaling of geschokte kredietwaardigheid worden ook alle andere nog niet vervallen schulden opeisbaar. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen tot op het ogenblik van volledige betaling.

Artikel 5 PROTESTEN

1. Protesten met betrekking tot de verrichte opdracht en/of het factuurbedrag dienen onmiddellijk, doch uiterlijk acht dagen na factuurdatum, schriftelijk per aangetekende brief ter kennis van de Opdrachtnemer te worden gebracht.2. Protesten met betrekking tot gebreken dienen hoe dan ook binnen de acht dagen na ontdekking ervan, mits Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, schriftelijk per aangetekende brief ter kennis van de Opdrachtnemer worden gebracht

3. Protesten, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. De Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een protest met betrekking tot bepaalde Werkzaamheden van de opdracht de betaling uit te stellen dan wel het weigeren van andere werkzaamheden van de opdracht waarop het protest geen betrekking heeft.

4. In geval van terecht protest heeft de Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte prijs, het door de Opdrachtnemer kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van de door de Opdrachtgever reeds betaalde kostprijs.

Artikel 6 VOORTIJDIGE BEËINDIGING

1. De Opdrachtgever kan de opdracht op elk moment opzeggen. De Opdrachtnemer kan de opdracht uitsluitend om gewichtige redenen opzeggen. De opzegging is schriftelijk en vermeldt de reden(en) en het tijdstip vanaf wanneer wordt opgezegd.

2. Bij opzegging wordt afgerekend naar de stand van het werk op het moment van de opzegging. De Opdrachtgever vergoedt de Opdrachtnemer voor de tot dan toe geleverde prestaties en gemaakte kosten.

3. Bij faillissement, WCO, collectieve schuldenregeling of kennelijk onvermogen van de Opdrachtgever (vb. jaarrekeningen waaruit verlies blijkt of een negatief eigen vermogen), is Opdrachtnemer gerechtigd om de overeenkomst eenzijdig te verbreken lastens de Opdrachtgever door eenvoudige kennisgeving, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding. Betaalde voorschotten blijven in dat geval in elk geval definitief verworven voor Opdrachtnemer en worden verrekend met de verschuldigde verbrekingsvergoeding.

Artikel 7 OVERMACHT

1. Indien de Opdrachtnemer, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, heeft Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of definitief te staken, door een eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever van de reden die de uitvoering van de overeenkomst verhindert of ernstig verzwaart, en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij Opdrachtnemer of één van haar leveranciers en/of onderaannemers. Opdrachtnemer zal in dat geval geen enkele schadevergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd zijn. Worden in elk geval, doch niet limitatief, als overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, pandemie, staking of lock-out, brand, overstroming, mobilisatie, inbeslagname, embargo, revolutie, terreur, tekort aan transportmiddelen, tekort aan personeel wegens ziekte, algemene schaarste aan grondstoffen of goederen, beperkingen op het energieverbruik en in het algemeen elke abnormale of onvoorziene omstandigheid die het contractuele evenwicht in belangrijke mate verstoort.

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID

1. De Opdrachtnemer is jegens de Opdrachtgever enkel voor een termijn van 10 jaar aansprakelijk voor ernstige verborgen gebreken van zijn opdracht. Hij is niet aansprakelijk voor de verborgen conceptiegebreken van materialen, producten en gefabriceerde elementen.

2. De Opdrachtnemer behoud zich het recht voor om de overeengekomen materialen te vervangen door andere materialen, die evenwaardig zijn ten aanzien van de overeengekomen kostprijs en de kwaliteit.

3. Onder verborgen gebrek wordt verstaan: een gebrek dat niet zichtbaar was en niet kon ontdekt worden door een aandachtig persoon met normale kennis van de regels van het vak op het ogenblik van de definitieve oplevering.

4. De tienjarige termijn uit punt 1 van dit artikel begint te lopen vanaf de aanvaarding van de bouwwerken. In ieder geval zal de ingebruikname door de Opdrachtgever als vertrekpunt van de 10-jarige aansprakelijkheid worden beschouwd bij gebrek aan expliciete aanvaarding van de bouwheer.

5. De tienjarige termijn is een vervaltermijn en kan niet worden verlengd.

6. De Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk zijn voor lichte verborgen gebreken die zich manifesteren één jaar na de start van zijn 10-jarige aansprakelijkheid. Hieronder wordt verstaan lichte verborgen gebreken die niet aan het licht konden komen bij een aandachtig en nauwkeurig onderzoek door een normaal, omzichtig en zorgvuldig persoon, geplaatst in dezelfde concrete omstandigheden.

7. De Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor gebreken te wijten aan een slechte opbouw van de vloer. Bij toepassing van vloerverwarming dient steeds 8cm gewapende chape en een toplaag voorzien worden. Indien dit niet door de bouwheer wordt gerespecteerd, kan de Opdrachtnemer niet aansprakelijk zijn voor gebreken hiermee samenhangend.

8. Worden niet beschouwd als gebrek in conformiteit, als zichtbaar of verborgen gebrek, zonder limitatief te willen zijn, lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

9. De Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professionele dienstverlener kan worden verwacht. Los van het voorgaande wordt elke aansprakelijkheid hoe dan ook beperkt tot 50 procent van de factuurwaarde, exclusief btw, behoudens in geval van zware fout, opzet, fraude of bedrog in hoofde van de Opdrachtnemer.

Artikel 9 PUBLICITEIT

1.De Opdrachtnemer heeft het recht alle tekeningen en foto’s van de uitgevoerde werken te gebruiken voor publicitaire doeleinden, zonder enig recht of vergoeding verschuldigd te zijn aan de Opdrachtgever. Er is vanwege de Opdrachtgever een volledige afstand van alle auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten, …

Artikel 10 TOEPASSELIJK RECHT & OPLOSSING VAN GESCHILLEN

1. De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst.

2. Verschillen van mening tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden zoveel mogelijk onderling opgelost.

3. Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Brugge.

4. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.