Algemene

Voorwaarden Offertes & Facturen

ALGEMENE VOORWAARDEN

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen Rogiers Technics bvba ‘hierna genoemd “de opdrachtnemer” en de bouwheer hierna genoemd “de Opdrachtgever”, samen genoemd “ De Partijen”.

Artikel 1 UITVOERING OPDRACHT

 1. De Opdrachtnemer vervult de opdracht uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. De verbintenis die de Opdrachtnemer levert is een inspanningsverbintenis die hij tot zijn best vermogen zal uitvoeren, doch in geen geval een resultaatsverbintenis. De opdrachtgever verbindt er zich toe om gedurende de gehele duur van de opdracht onmiddellijk alle relevante en noodzakelijke gegevens en inlichtingen, zelf ongevraagd, aan de Opdrachtnemer te verstrekken voor de uitvoering van diens opdracht. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem verstrekte gegevens en informatie.
 2. Indien de Opdrachtgever het gebruik van ongeschikte materialen heeft voorgesteld, dan kan de Opdrachtnemer weigeren zijn medewerking te verlenen.
 3. Indien voor het werk van de Opdrachtnemer termijnen zijn overeengekomen, zal de Opdrachtnemer zich zo veel als mogelijk inspannen om de opdracht binnen die termijnen uit te voeren, zonder enige garantie en met inachtneming van artikel 6.

 

Artikel 2 PRIJS

 1. Partijen leggen in de overeenkomst vast hoe de prijs is bepaald:
  • a) op basis van de door de Opdrachtnemer bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief;
  • b) door een vast bedrag;
  • c) naar een andere, tussen partijen overeengekomen maatstaf

2. Bijkomende kosten zitten niet vervat in de afgesproken prijs en worden steeds als meerprijs aangerekend, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 • a) Het opwekken van elektriciteit
 • b) Het gebruik van de nodige machines, zoals o.m. hoogtewerkers, verhuisliften, kranen, …
 • c) Reiskosten, bestaande uit een vergoeding per afgelegde km, te berekenen vanaf Keibergstraat 121, 8820 Torhout.

 

Artikel 3 BETALING

 1. Alle facturen zijn contant betaalbaar door storting of overschrijving op de vermelde bankrekening.
 2. Betaling van de prijs en eventuele kosten dient plaats te vinden binnen 15 dagen na verzending van de factuur.
 3. Indien de Opdrachtgever niet betaalt binnen voormelde termijn en bij gebrek aan terecht bevonden protest, zal de Opdrachtnemer zonder verdere aanmaning gerechtigd zijn tot een verhoging van het factuurbedrag met 1 % per maand, wat overeenstemt met de hinder en de in dit verband gemaakte administratiekosten, meer een nalatigheidsinterest volgens de discontovoet van de Nationale bank vermeerderd met 2%.
 4. Laattijdige betalingen geven eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair bepaald wordt op 10% van de onbetaalde bedragen, met een minimum van 1250,00 euro en een maximum van 3.000,00 euro.
 5. In geval van laattijdige betaling, kunnen de nog uit te voeren werken stopgezet worden met alle kosten ten laste van de opdrachtgever. Heropstart van de werken gebeurt pas na integrale betaling van alle verschuldigde bedragen (inclusief intresten en schadebedingen) en volgens de planning van de Opdrachtnemer.

 

Artikel 4 PROTESTEN

 1. Protesten met betrekking tot de verrichte opdracht en/of het factuurbedrag dienen onmiddellijk, doch uiterlijk acht dagen na factuurdatum, schriftelijk per aangetekende brief ter kennis van de Opdrachtnemer te worden gebracht.
 2. Protesten met betrekking tot gebreken dienen hoe dan ook binnen de acht dagen na ontdekking ervan, mits Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, schriftelijk per aangetekende brief ter kennis van de Opdrachtnemer worden gebracht
 3. Protesten als in het eerste en tweede lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. De Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een protest met betrekking tot bepaalde Werkzaamheden van de opdracht de betaling uit te stellen of te weigeren van andere Werkzaamheden van de opdracht waarop het protest geen betrekking heeft.
 4. In geval van terecht protest heeft de Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte prijs, het door de Opdrachtnemer kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van de door de Opdrachtgever reeds betaalde kostprijs.

 

Artikel 5 VOORTIJDIGE BEËINDIGING

 1. De Opdrachtgever kan de opdracht op elk moment opzeggen. De Opdrachtnemer kan de opdracht uitsluitend om gewichtige redenen opzeggen. De opzegging is schriftelijk en vermeldt de reden(en) en het tijdstip vanaf wanneer wordt opgezegd.
 2. Bij opzegging wordt afgerekend naar de stand van het werk op het moment van de opzegging. De Opdrachtgever vergoedt de Opdrachtnemer voor de tot dan toe geleverde prestaties en gemaakte kosten.

 

Artikel 6 OVERMACHT

 1. In geval van overmacht is de Opdrachtnemer niet gehouden zijn verplichtingen na te komen. In dat geval kan de Opdrachtnemer zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

 

Artikel 7 AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever enkel voor een termijn van 10 jaar aansprakelijk voor ernstige verborgen gebreken van zijn opdracht. Hij is niet aansprakelijk voor de verborgen conceptiegebreken van materialen, producten en gefabriceerde elementen.
 2. Onder verborgen gebrek wordt verstaan: een gebrek dat niet zichtbaar was en niet kon ontdekt worden door een aandachtig persoon met normale kennis van de regels van het vak op het ogenblik van de definitieve oplevering
 3. De tienjarige termijn uit punt 1 van dit artikel begint te lopen vanaf de aanvaarding van de bouwwerken. In ieder geval zal de ingebruikname door de Opdrachtgever als vertrekpunt van de 10-jarige aansprakelijkheid worden beschouwd bij gebrek aan expliciete aanvaarding van de bouwheer.
 4. De tienjarige termijn is een vervaltermijn en kan niet worden verlengd.
 5. De Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk zijn voor lichte verborgen gebreken die zich manifesteren één jaar na de start van zijn 10-jarige aansprakelijkheid. Hieronder wordt verstaan lichte verborgen gebreken die niet aan het licht konden komen bij een aandachtig en nauwkeurig onderzoek door een normaal, omzichtig en zorgvuldig persoon, geplaatst in dezelfde concrete omstandigheden.
 6. De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor gebreken te wijten aan een slechte opbouw van de vloer. Bij toepassing van vloerverwarming dient steeds 8cm gewapende chape en een toplaag voorzien worden. Indien dit niet door de bouwheer wordt respecteert, kan de Opdrachtnemer niet aansprakelijk zijn voor gebreken hiermee samenhangend.
 7. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt zijn tot het maximale bedrag zoals voorzien in diens beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

Artikel 8 PUBLICITEIT

 1. De uitvoerder heeft het recht alle tekeningen en foto’s van de uitgevoerde werken te gebruiken voor publicitaire doeleinden, zonder enig recht of vergoeding verschuldigd te zijn aan de opdrachtgever. Er is vanwege de opdrachtgever een volledige afstand van alle auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten, …

 

Artikel 9 TOEPASSELIJK RECHT & OPLOSSING VAN GESCHILLEN

 1. De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst.
 2. Verschillen van mening tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer worden zoveel mogelijk onderling opgelost.
 3. Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Brugge.