Algemene

Voorwaarden Offertes & Facturen

ALGEMENE VOORWAARDEN

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen Rogiers Technics bvba ‘hierna genoemd “de opdrachtnemer” en de bouwheer hierna genoemd “de Opdrachtgever”, samen genoemd “ De Partijen”.

 

Artikel 1 UITVOERING OPDRACHT

 1. De Opdrachtnemer vervult de opdracht uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. De verbintenis die de Opdrachtnemer levert is een inspanningsverbintenis die hij tot zijn best vermogen zal uitvoeren, doch in geen geval een resultaatsverbintenis. De opdrachtgever verbindt er zich toe om gedurende de gehele duur van de opdracht onmiddellijk alle relevante en noodzakelijke gegevens en inlichtingen, zelf ongevraagd, aan de Opdrachtnemer te verstrekken voor de uitvoering van diens opdracht. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem verstrekte gegevens en informatie.
 2. Indien de Opdrachtgever het gebruik van ongeschikte materialen heeft voorgesteld, dan kan de Opdrachtnemer weigeren zijn medewerking te verlenen.
 3. Indien voor het werk van de Opdrachtnemer termijnen zijn overeengekomen, zal de Opdrachtnemer zich zo veel als mogelijk inspannen om de opdracht binnen die termijnen uit te voeren, zonder enige garantie en met inachtneming van artikel 7.
 4. De geleverde goederen blijven eigendom van ROGIERS TECHNICS tot volledige betaling van de prijs. Wanneer de goederen/materialen aan de klant worden geleverd, is het risico voor toevallig verlies, tenietgaan en beschadiging van de goederen/materialen en de werken voor de klant.

 

Artikel 2 OFFERTES

Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en zijn slechts 1 maand geldig. Offertes zijn slechts bindend, zodra zij hetzij door de klant schriftelijk aanvaard werden, wat door alle middelen van recht kan worden bewezen, hetzij door ROGIERS TECHNICS worden aanvaard en/of geheel of gedeeltelijk werden uitgevoerd. Alle overeenkomsten worden geacht afgesloten en besproken te zijn op de maatschappelijke zetel van ROGIERS TECHNICS.

Zodra een offerte/bestelling wordt aanvaard kan de bestelling door de klant niet meer gewijzigd worden zonder de schriftelijke toestemming van ROGIERS TECHNICS. Indien ROGIERS TECHNICS instemt met een door de klant gevraagde wijziging, bepaalt ROGIERS TECHNICS de voorwaarden waaronder de wijziging wordt toegestaan, onder andere doch niet limitatief: wijziging van de prijs in meer of in min, wijziging van uitvoeringstermijn, enz.

De werken omschreven in de offertes dienen in 1 keer uitvoerbaar te zijn, indien dat niet het geval is, kunnen er extra kosten voor de opstart worden aangerekend.

 

Artikel 3 PRIJS

 1. Partijen leggen in de overeenkomst vast hoe de prijs is bepaald:
  1. op basis van de door de Opdrachtnemer bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief;
  2. door een vast bedrag;
  3. naar een andere, tussen partijen overeengekomen maatstaf
 2. Bijkomende kosten zitten niet vervat in de afgesproken prijs en worden steeds als meerprijs aangerekend, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
  1. Het opwekken van elektriciteit
  2. Het gebruik/huur van de nodige machines voor de uitvoering de Opdracht, zoals o.m. hoogtewerkers, verhuisliften, kranen, mobiele ketels, ontharder…
  3. Reiskosten, bestaande uit een vergoeding per afgelegde km, te berekenen vanaf Keibergstraat 121, 8820 Torhout.
 3. De in de overeenkomst voorziene prijzen kunnen altijd worden herzien door ROGIERS TECHNICS wanneer dergelijke herziening het gevolg is van een algemene wijziging in de productiekosten (grondstoffen, lonen, energie,…) sinds de aanvaarding van de offerte. Een prijsherziening kan echter maximaal 80% van de oorspronkelijke prijzen bedragen. De contractprijzen zijn de prijzen die worden aangegeven op de offerte die schriftelijk bevestigd en aanvaard werd, meer de kostprijs van kisten, verpakking en toebehoren, zelfs indien dit niet vermeld werd in de offerte.
 4. Alle heffingen, taksen, invoer- of accijnsrechten vastgesteld of verhoogd door de nationale of supranationale overheden, of andere overheidsmaatregelen die de grondstof, goederen, materialen, lonen en uitvoeringskosten treffen, na het sluiten van de overeenkomst, zullen een overeenkomstige verhoging van de overeengekomen prijs tot gevolg hebben. Indien na bestelling, het btw-tarief gewijzigd wordt, zullen de prijzen vermeld in de overeenkomst aan het nieuwe btw-tarief worden aangepast. Indien er tijdens de plaatsing geen toegankelijk sanitair is is ROGIERS TECHNICS gerechtigd de kosten van mobiele sanitaire voorzieningen aan te rekenen. Kosten van parkeertickets of innames openbaar domein zijn nooit begrepen in de offerteprijs.

 

Artikel 4 BETALING

 1. Alle facturen zijn contant betaalbaar door storting of overschrijving op de vermelde bankrekening.
 2. Betaling van de prijs en eventuele kosten dient plaats te vinden binnen 15 dagen na verzending van de factuur.
 3. Indien de Opdrachtgever niet betaalt binnen voormelde termijn en bij gebrek aan terecht bevonden protest, zal de Opdrachtnemer zonder verdere aanmaning gerechtigd zijn tot een verhoging van het factuurbedrag met 1 % per maand, wat overeenstemt met de hinder en de in dit verband gemaakte administratiekosten, meer een nalatigheidsinterest volgens de discontovoet van de Nationale bank vermeerderd met 2%.
 4. Laattijdige betalingen geven eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair bepaald wordt op 10% van de onbetaalde bedragen, met een minimum van 1250,00 euro en een maximum van 3.000,00 euro.
 5. In geval van laattijdige betaling, kunnen de nog uit te voeren werken stopgezet worden met alle kosten ten laste van de opdrachtgever. Heropstart van de werken gebeurt pas na integrale betaling van alle verschuldigde bedragen (inclusief intresten en schadebedingen) en volgens de planning van de Opdrachtnemer.

 

Artikel 5 PROTESTEN

 1. Protesten met betrekking tot de verrichte opdracht en/of het factuurbedrag dienen onmiddellijk, doch uiterlijk acht dagen na factuurdatum, schriftelijk per aangetekende brief ter kennis van de Opdrachtnemer te worden gebracht.
 2. Protesten met betrekking tot gebreken dienen hoe dan ook binnen de acht dagen na ontdekking ervan, mits Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, schriftelijk per aangetekende brief ter kennis van de Opdrachtnemer worden gebracht
 3. Protesten als in het eerste en tweede lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. De Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een protest met betrekking tot bepaalde Werkzaamheden van de opdracht de betaling uit te stellen of te weigeren van andere Werkzaamheden van de opdracht waarop het protest geen betrekking heeft.
 4. In geval van terecht protest heeft de Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte prijs, het door de Opdrachtnemer kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van de door de Opdrachtgever reeds betaalde kostprijs.

 

Artikel 6 VOORTIJDIGE BEËINDIGING

 1. De Opdrachtgever kan de opdracht op elk moment opzeggen. De Opdrachtnemer kan de opdracht uitsluitend om gewichtige redenen opzeggen. De opzegging is schriftelijk en vermeldt de reden(en) en het tijdstip vanaf wanneer wordt opgezegd.
 2. Bij opzegging wordt afgerekend naar de stand van het werk op het moment van de opzegging. De Opdrachtgever vergoedt de Opdrachtnemer voor de tot dan toe geleverde prestaties en gemaakte kosten.
 3. Bij faillissement, WCO, collectieve schuldenregeling of kennelijk onvermogen van de klant (vb. jaarrekeningen waaruit verlies blijkt of een negatief eigen vermogen), is ROGIERS TECHNICS gerechtigd om de overeenkomst eenzijdig te verbreken lastens de klant door eenvoudige kennisgeving, zonder dat de klant recht heeft op enige schadevergoeding. Betaalde voorschotten blijven in dat geval in elk geval definitief verworven voor ROGIERS TECHNICS en worden verrekend met de verschuldigde verbrekingsvergoeding

 

Artikel 7 OVERMACHT

 1. Indien ROGIERS TECHNICS, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, heeft ROGIERS TECHNICS het recht om de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of definitief te staken, door een eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de klant van de reden die de uitvoering van de overeenkomst verhindert of ernstig verzwaart, en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij ROGIERS TECHNICS of één van haar leveranciers en/of onderaannemers. ROGIERS TECHNICS zal in dat geval geen enkele schadevergoeding aan de klant verschuldigd zijn. Worden in elk geval, doch niet limitatief, als overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, pandemie, staking of lock-out, brand, overstroming, mobilisatie, inbeslagname, embargo, revolutie, terreur, tekort aan transportmiddelen, tekort aan personeel wegens ziekte, algemene schaarste aan grondstoffen of goederen, beperkingen op het energieverbruik en in het algemeen elke abnormale of onvoorziene omstandigheid die het contractuele evenwicht in belangrijke mate verstoort..

 

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever enkel voor een termijn van 10 jaar aansprakelijk voor ernstige verborgen gebreken van zijn opdracht. Hij is niet aansprakelijk voor de verborgen conceptiegebreken van materialen, producten en gefabriceerde elementen.
 2. Onder verborgen gebrek wordt verstaan: een gebrek dat niet zichtbaar was en niet kon ontdekt worden door een aandachtig persoon met normale kennis van de regels van het vak op het ogenblik van de definitieve oplevering
 3. De tienjarige termijn uit punt 1 van dit artikel begint te lopen vanaf de aanvaarding van de bouwwerken. In ieder geval zal de ingebruikname door de Opdrachtgever als vertrekpunt van de 10-jarige aansprakelijkheid worden beschouwd bij gebrek aan expliciete aanvaarding van de bouwheer.
 4. De tienjarige termijn is een vervaltermijn en kan niet worden verlengd.
 5. De Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk zijn voor lichte verborgen gebreken die zich manifesteren één jaar na de start van zijn 10-jarige aansprakelijkheid. Hieronder wordt verstaan lichte verborgen gebreken die niet aan het licht konden komen bij een aandachtig en nauwkeurig onderzoek door een normaal, omzichtig en zorgvuldig persoon, geplaatst in dezelfde concrete omstandigheden.
 6. De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor gebreken te wijten aan een slechte opbouw van de vloer. Bij toepassing van vloerverwarming dient steeds 8cm gewapende chape en een toplaag voorzien worden. Indien dit niet door de bouwheer wordt respecteert, kan de Opdrachtnemer niet aansprakelijk zijn voor gebreken hiermee samenhangend.
 7. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt zijn tot het maximale bedrag zoals voorzien in diens beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

Artikel 9 PUBLICITEIT

 1. De uitvoerder heeft het recht alle tekeningen en foto’s van de uitgevoerde werken te gebruiken voor publicitaire doeleinden, zonder enig recht of vergoeding verschuldigd te zijn aan de opdrachtgever. Er is vanwege de opdrachtgever een volledige afstand van alle auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten, …

 

Artikel 10 TOEPASSELIJK RECHT & OPLOSSING VAN GESCHILLEN

 1. De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst.
 2. Verschillen van mening tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer worden zoveel mogelijk onderling opgelost.
 3. Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Brugge.
 4. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.