Algemene

Voorwaarden Factuur

  1.  Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van onze firma.
  2. Bij  niet-betaling  is  van  rechtswege  een  intrest  verschuldigd  van  1%  per  maand, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is.
  3. In  geval  van  niet-betaling  van  de  factuur  zal  het  bedrag  van  de  factuur  van rechtswege  en  zonder  dat  enige  voorafgaande  ingebrekestelling  vereist  is, vermeerderd  worden  met  10%  ten  titel  van  conventionele  en  forfaitaire schadevergoeding met een minimum van 125,00 euro  en een maximum van 3.000,00 euro. Anderzijds is de cliënt in geval van tekortkoming van onzentwege evenzeer gerechtigd op een gelijkaardige forfaitaire vergoeding.
  4. Bovenvermelde  nalatigheidsinteresten  en  schadevergoeding  zijn  wederkerig conform artikel 74, 17 Wet Marktpraktijken.
  5. In geval van niet-betaling binnen de gestelde termijn behouden wij ons het recht voor om, zonder verdere mededeling, alle werkzaamheden tijdelijk op te schorten tot na betaling van de nog openstaande bedragen.
  6. Eventuele klachten met betrekking tot de factuur dienen te gebeuren bij middel van aangetekend  schrijven  en  dit  binnen  de  acht  dagen  na  ontvangst  van  de  factuur. Eventuele  klachten  op  de  uitgevoerde  werken  of  geleverde  materialen  dienen evenzeer middels aangetekend schrijven aangezegd te worden binnen de 8 dagen van ontvangst en dit op straffe van verval.
  7. Termijnen  voor  uitvoering  of  levering  zijn  steeds,  behoudens  andersluidende melding, louter indicatief en geenszins bindend.
  8. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.